Garancija i ovlašćeni servis

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Huawei Experience Store odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.

Međutim, zakonska odgovornost Huawei Experience Store ne postoji ako isporučena roba:

 • ·odgovara opisu koji je dao Prodavac
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe Napominemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampača, i sl. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne podpada pod uslove saobraznosti.

Huawei Experience Store ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Huawei Experience Store nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

 

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

 1. lično u Huawei Experience Store objektu.
 2. pozivanjem broja: 011 28 54 333
 3. slanjem e-mail-a na mail: [email protected]

 

Obaveza potrošča jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže. Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Huawei Experience Store o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

 

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje-isporuku. Nakon isteka tog perioda Huawei Experience Store ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliraanje.Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Huawei Experience Store potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica. Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

 

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.huaweiprodavnica.rs smatra prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) . Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo .

 

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo Kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

 1. isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 2. isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 3. isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

 

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Huawei Experience Store će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

OVLAŠĆENI SERVIS

Ovlašćeni servis nalazi se na sledećoj adresi:

 

MOBIS ELECTRONIC SERVISNI CENTAR D.O.O

Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd - Srbija

Telefon: 011/31 33 314 i 062/82 62 077

Email poslovnice: [email protected]

Radno vreme: Ponedeljak-petak: Prijem 09:00h - 18:00h

Call centar: 08:00h - 16:00h

Autobusi: 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83 (Zepter zgrada)

 

PROMOBI SERVISNI CENTAR BEOGRAD 

Adresa: Požeška 154-156, Čukarica

Telefon: 011/3555-047

Radno vreme: 09:00 - 20:00

Email: [email protected]

  

 VAŽNA NAPOMENA!

Ukoliko se odlučite da nam reklamaciju uputite posredstvom pošte ili kurirske službe, neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu. Ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje ili lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošaca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošaca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošaca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošaca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda. Od Potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važecem cenovniku servisnih usluga. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštecenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišcenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Potrošaca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašcenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštecenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

 

Pogledajte kompletne Uslove korišćenja

 

USLOVI KORIŠĆENJA

Poštovani,

Posetom ili kupovinom na Huawei Experience Store-u smatra se da prihvatate Uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.

Pregledom sadržaja na sajtu i kupovinom na sajtu potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja - da imate zakonsko pravo ali i zakonsku obavezu na uslove navedene u daljem tekstu. Huawei Experience Store zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja. Stoga, sugerišemo da povremeno proveravate Uslove korišćenja, s obzirom da ste istim zakonski vezani.

Neke od odredaba ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta. Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Pogledajte Uslove korišćenja:

 

OPISI PROIZVODA

Huawei Experience Store nastoji da sve artikle opiše što je tačnije moguće. Takođe, Huawei Experience Store ne garantuje, u maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda u potpunosti tačni, kompletni, pouzdani, primenjivi i bez grešaka. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo i Huawei Experience Store se ne obavezuje na njegovo ažuriranje.

 

USLOVI KUPOVINE

Ovim se definišu uslovi, prava i obaveze Prodavca i Kupca uzajamno, prilikom prodaje, odnosno kupovine robe u celokupnom postupku naručivanja, plaćanja, isporuke robe, reklamacija i eventualnih povrata robe kupljene putem internet prodavnice Huawei Experience Store . Prodavac je dužan upoznati Kupca o osnovnim karakteristikama robe koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujuci i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaca po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac će Potrošacu predati uputstvo za upotrebu i montažu.

 

Politika reklamacija

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasne i nedvosmislene uslove reklamacija – plaćanja, naknade, povraćaj novaca i/ili robe sa opisom procedure ukoliko dođe do reklamacije. Trgovac je u obavezi da jasno predoči uslove (razloge, rok i sl.) pod kojim se roba/usluga može otkazati, odnosno vratiti roba i otkazati usluga, kao i postupak otkaza, i eventualne troškove ograničenja i otkaza robe/usluge.

 

CENE I AKCIJE

Sve cene navedene na ovom sajtu su sa uračunatim PDV-om. Huawei Experience Store zadržava pravo izmena cena proizvoda bez prethodne najave. Međutim, Kupcima će se naplatiti cena proizvoda koja je bila istaknuta u trenutku kupovine. Ukoliko je u toku akcija određenih artikala, Kupac će imati priliku da dobije odgovarajući popust na cenu proizvoda na akciji. Za svaki artikal koji je na akciji biće vidno istaknuta cena pre akcije, kao i važeća cena u toku trajanja akcije.

 

NARUDŽBINE

Narudžbenice moraju biti poslate online, i to popunjavanjem Formulara za Narudžbine. Za naručivanje proizvoda iz ponude internet prodavnice Huawei Experience Store potrebno je da ispratite sledeće korake:

 1. Registracija
 2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
 3. Pregled Korpe
 4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
 5. Način dostave
 6. Izbor načina plaćanja
 7. Pregled i potvrda narudžbenice

Po prijemu narudžbenice putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši i njenu telefonsku potvrdu. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

 

ISPORUKA ROBE

Prodavac će, u skladu s potvrđenom narudžbenicom, izvrsiti isporuku robe Kupcu. Kupac postaje vlasnik robe nakon što u celosti izvrši plaćanje robe i potpiše dokumenta o preuzimanju robe. Kupac ili lice koje on ovlasti svojim potpisom, potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a u skladu sa narudžbenicom i računom. Ukoliko lice koje preuzima robu primeti oštećenja ili manjak robe potrebno je da, pre potpisivanja prijema robe obavesti Prodavca o istom i postupi prema uputstvima dobijenim od Prodavca. Kupac nakon potpisa otpremnog dokumenta bez primedbi u celosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavcu isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakivanja proizvoda prilikom preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan da prijavi Prodavcu bez odlaganja, a svakako pre početka korištenja proizvoda i najkasnije 3 dana od prijema proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovetnog artikla, Kupcu će biti ponuđen zamenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavac će bez odlaganja vratiti celokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavcu.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ukoliko kupac izjavi da odustaje od ugovora, smatra se da on nije ni zaključen, te smo u obavezi da izvršimo povraćaj novca, uključujući i troškove isporuke u roku od dve nedelje od dana kada je primljen od potrošača zahtev za raskid ugovora. Vraćanje novca se moze odložiti dok ne dobijemo robu koja se vraća ili dokaz od potrošača da nam je robu poslao.

Prilikom povraćaja novca koristice se ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u transakciji

 

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Huawei Experience Store je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slucaju placanja virmanom, povracaj novca cemo izvrsiti na racun sa koga je uplacen proizvod.

 

POVRAT PLAĆENO KARTICAMA

U slucaju placanja pouzecem, povracaj novca se vrsi kurirskom sluzbom, gotovinskom isplatom, prilikom preuzimanja proizvoda od potrosaca.

Naš osnovni je da sa našim kupcima ostvarimo odnos poverenja i pružimo usluge prema željama i potrebama kupaca. Ukoliko se ipak dogodi da budete nezadovoljni isporučenim proizvodom, budite sigurni da će Vaš prigovor biti rešen u skladu sa važećim zakonskim normama. Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, prodavcu pismeno javi odustajanje od porudžbine, i to na elektronsku adresu: [email protected] bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi sam Kupac. Potrošač može popuniti i obrazac za raskid ugovora. Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog obaveštenja. Kod Ugovora o prodaji, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. U slučaju da Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za uređaj odmah, ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema poruke o odustajanju od porudžbine. Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

 

UGOVOR O PRODAJI

Prodavac i Kupac su obostranim prihvatanjem Narudžbenice i Ponude, u pisanoj formi, kao i plaćanjem robe u celosti od stane Kupca zaključili Ugovor o prodaji koji se sastoji od Računa izdatog od strane Prodavca sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uslova prodaje. Prilikom preuzimanja robe Kupac će preuzeti i Račun. U slučaju eventualnih nesuglasica Prodavac i Kupac će prvenstveno pokušati problem rešiti uzajamnim dogovorom a u slučaju nepronalaženja sporazumnog rešenja odrediće se nadležnost suda u Beogradu.

 

RASKID UGOVORA

Kupac može, pismenim putem, tražiti raskid ugovora najkasnije u roku 14 radnih dana od dana prijema naručene robe. Istek roka od 14 dana utvrđuje se sa danom prijema Izjave o jednostranom raskidu ugovora od strane Kupca, u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa. U slučaju da dođe do raskida ugovora Prodavac će, nakon prijema robe koja je bila predmet ugovora, bez odlaganja vratiti primljeni iznos, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o jednostranom raskidu ugovora.

 

ISKLJUČIVANJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac ne može tražiti raskid ugovora za artikal koji je na bazi njegove specifikacije naručen od proizvođača ili uvoznika, a isti se, s obzirom da se ne smatra standardnim artiklom koji proizvođač, odnosno uvoznik drži na zalihama, trebao proizvesti, o čemu je Kupac obavešten od strane Prodavca a artikal je proizveden i već isporučen Prodavcu, te se njegova proizvodnja ili isporuka Prodavcu ne može više opozvati. Kupac ne može vratiti artikal i/ili tražiti raskid ugovora ako je isti oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputstvima proizvođača, izazvao funkcionalne štete na artiklu, odnosno njegovo uništenje. Kupac ne može vratiti artikal i/ili tražiti raskid ugovora ako je taj artikal predstavljao medij na kojem je implementiran softwer ili neka od elektronskih igara a artikal nije u orginalnoj neraspakovanoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uslovima za raskid ugovora.

 

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguce, Potrošac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca.

Potrošac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošaca. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošaca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošaca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošaca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošaca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac se obavezuje da ce isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera. Da bi Potrošac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (po mogucstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštecenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već ce biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštecenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Potrošaca. Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštecenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišcenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošac gubi i u slučaju neovlašcenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača. Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi Potrošaca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenute nesobraznosti došlo krivicom Prodavca. Potrošac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije. Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:

 1. Usmeno na adresi Prodavca: Huawei Experience Store, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd
 2. Telefonom na broj: 011/28 54 333
 3. Pisanim putem, na adresu Prodavca: Huawei Experience Store, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd
 4. Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: [email protected] odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

VAŽNA NAPOMENA!

Ukoliko se odlučite da nam reklamaciju uputite posredstvom pošte ili kurirske službe, neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu. Ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje ili lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošaca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošaca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošaca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošaca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda. Od Potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važecem cenovniku servisnih usluga. Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštecenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišcenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Potrošaca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašcenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašceno od strane Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštecenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili i realizovali Vašu narudžbenicu potrebno je da nam ostavite Vaše ime i prezime, adresu, e-mail i telefon. Ovi podaci o se strogo čuvaju kao poslovna tajna i dostupni su samo zaposlenima kojima su neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Huawei Experience Store odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Podatke koje navedete pri Internet kupovini nećemo koristiti za slanje neželjenih e-mailova, kao ni za marketinška, demografska ili bilo koja druga istraživanja.Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Mison DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

 

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj na ovom sajtu kao što su web stranice, tekstovi, fotografije, dizajnerski elementi, logotipi, audio zapisi i softver su u vlasništvu Huawei Experience Store-a ili njegovih dobavljača te se ne mogu koristiti bez predhodne saglasnosti Huawei Experience Store-a.

 

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI I LINKOVI NA DRUGE SAJTOVE

Huawei Experience Store , u meri u kojoj mu zakon dopusta, nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo kakve prirode (direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu) koja, direktno ili indirektno, može nastati kao rezultat, bilo kakvih informacija, usluga, linkova ili materijala koji se nalaze na ovom sajtu ili kao rezultat nemogućnosti korišćenja ovog sajta, bez obzira na okolnosti. Na Sajtu postoje linkovi koji vode na nezavisne sajtove i oni su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Huawei Experience Store nije pregledao sadržaj ovih sajtova, nije u mogućnosti da ih kontroliše niti je odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Zato, Huawei Experience Store ne može biti njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije niti prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim artiklima koji se tamo mogu pronaći, takođe ni sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Stoga, odluka da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, je na Vašu sopstvenu odgovornost.

 

Hvala Vam na poverenju,

Huawei Experience Store